Tokoh Merangin

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Antony Zeidra Abidin
Prof. Dr. H. Hadri Hasan, M.A.
H. Mashuri, S.Pd.MM
Nilwan Yahya, SE
Ir. Fajarman, M.Sc
Prof. Dr. H. Su’aidi., MA., Ph.D
Dr. Agus Zainudin, S.Sos. M.Hum
M. Syukur, S.H., M.H
Kompol (Purn.) Dr. Drs. H. Nalim, S.H., M.M.
H.Herman Effendi
Ahmad Kausari Ibrahim
H. Rotani Yotaka
Drs. Ahmad Tarmizi Sibawaihi
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................